Tichnun 4 all

התנ ך

מאז תחילת הזמן שאנשים תמיד היו אמונות של בני הממונה כי איכשהו הם נשלטים חייהם ולספק להם תמיכה, אז עם המקדמה של הפעמים ויצרו פיתוח דוגמות מה הם דתות שונות ו נקודות מבט שונות על כל דת מפורשת של האלים שלהם הבדלי דת. וכך בכל דת יש הרגלים, נטיות לפעול על-פי המנדטים שנקבעו על ידי הנחיות ישירה באמונתם. בתגובה לעיל, זה מן הספרים רלוונטי יותר בדתות העולם, האמונות ומודלים בהתנהגות, מופיעה בתנ ך, בספר זה מאז את היהודים ואת הנוצרים, מדריך כי בספר זה הם רבים המצוות שניתנו על ידי דמויות שונות של התקופה העתיקה שקיבלו מנדטים ותורתו ניתנה על ידי אלוהים. המונח שהתנ ך מגיע מן השפה היוונית, אז את משמעותה היא לתרגם את הספרים ספרדי, מאז בחשבונות סיכום, התנ ך מורכב ספרים רבים נכתבו על ידי שונות הדמויות שחיו חוויה אלוהית, ולכן על הספרים האלו להפיק הרבה המצבים שבהם אלוהים דרך הנבחר שלו מספק מלמד לעולם, עם הרעיון של להתנהג בדרך מסוימת בחיים. ספרים קנוניים שונים כתיבת התנ ך להשתנות בהתאם המגמה של התקופה שבה הוא נכתב כל אחד, גם על פי קריטריונים כמו המסורות הנובעים כל תקופת ההיסטוריה שבו נכתבו הספרים השונים שמרכיבים את כל התנ ך. בקיצור התנ ך הוא המילה הכתובה של אלוהים, כמו דרך מדריך זה הספר של הדתות הנוצרית, קתולים ויהודים הם הבינו את המנדטים שונים אשר אלוהים נתן לאנשים לחיות כראוי, על פי מצב אשר תואמת יותר רצונו של האני הגבוה. ספר התנ ך הוא רלוונטי בעולם הוא תורגם 2303 ניבים או שפות; ראוי לציין כי במספר דתות או אמונות של התנ ך הוא לא מלא מאומץ, מאז מסוימים דתות לאמץ רק חלקים מסוימים של התנ ך, לא לגמרי. התנ ך מההתחלה היו ספרים בנפרד, ולכן כל ספר היה הביטוי של פעם, היה לא חוט מקשר בין הספרים השונים; אבל אז עם חלוף הזמן זוכים הספרים קומפילציה הראשון, אשר נתן את תנ ך או הברית הישנה, קריטריון זה תלוי בדת אז ליהודים התנ ך הוא התנ ך המלא, אמנם נוצרים זה רק חלק מהתנ ך הוא השלים את הברית החדשה. כך התהליך הכולל של התצורה של התנ ך, הבנה הנוצרית של התנ ך, נכתב במשך אלפי שנים, בתחילת השנה 900 לפני הספירה, עד שנת 100 לספירה.

Info & Utils

Published in יום שלישי, יולי 5th, 2016, at 3:26, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2016. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.